Netwerk DAK
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Netwerk DAK zoekt twee bestuursleden

Het bestuur van Netwerk DAK zoekt twee bestuursleden voor uitbreiding van het bestuur:
-iemand betrokken bij één van de aangesloten organisaties -en iemand met een breed netwerk binnen de kerken of het sociale domein.

lees meer >>
 
Leefgemeenschap zoekt kerngroeplid

Woongemeenschap De Wonne zoekt een nieuw kerngroeplid. De Wonne helpt mensen die tijdelijk geen onderdak hebben. Maak kennis met De Wonne in Almelo in de week van 17 tot 22 juli.

lees meer >>
 
regionale bijeenkomsten PR uit het hart

Geweldige bijeenkomst over pr, in het prachtige inloophuis De Herberg in Amersfoort. `We hebben al een half pr plan geschreven en we zaten opeens vol creatieve ideeën´, zei één van de deelnemers bij de afsluiting. De Herberg is een levendige plek waar iedereen uit de wijk wordt uitgedaagd om vanuit eigen talenten iets voor anderen te doen. Zo zijn er 100 vrijwilligers die schitteren met 40 activiteiten.

Je kunt nog aanmelden.

Maandagavond 25 september 19.00 uur De Herberg in Dronten
Woensdag 25 oktober 14.00 uur Inloophuis Etten-Leur

 
De regionale bijeenkomsten gaan over PR en bekendheid. Het gaat niet alleen over (social) media, maar vooral ook over de dilemma’s erachter. Hoe maak je tijd voor pr en communicatie? Hoe zorg je voor de privacy van de bezoekers? Wat is een goede verhouding tussen inzet en resultaat? En, het belangrijkst, wat is eigenlijk de boodschap, die je wilt vertellen, en hoe zorg je dat die ook juist en recht uit het hart, overkomt?
 

lees meer >>
 
Armoede en Kinderen

Kunnen kinderen uit arme gezinnen nog wel meedoen in de samenleving? Daarover gaat Speelruimte, het onderzoek van stichting De Vonk. Bestel het rapport hier.
 

lees meer >>
 
Stadspredikant

Vereniging Beraad Grote Steden sprak over stadspredikanten. De urgentie van kerkelijke presentie in de stad en hoe de kerk ook werkelijk iets voor de inwoners van de stad kan betekenen, wordt gevoeld. Daarbij wordt niet alleen aan diaconale projecten gedacht, maar bijvoorbeeld ook aan de kerk als stilteplek. Het heeft veel raakvlakken met buurtpastoraaat, straatpastoraat en inloophuizen.
 

lees meer >>
 
inloophuis helpt tegen eenzaamheid

Mooie portretten van drie bezoekers van Ido-Lelystad, gemaakt door Omroepflevoland in een serie over het werk van IDO. Als je de filmpjes ziet, dan besef je dat het iedereen kan overkomen dat je even niet meer weet hoe het verder moet. Kijk hier voor de portretten.

 
ondersteuning bij armoede

De handreiking Mobility Mentoring beschrijft hoe ondersteuning aan mensen met armoede en schulden met Mobility Mentoring eruit ziet: de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten.

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken, kijk hier voor meer informatie.
 

lees meer >>
 
meedoen samen uit de armoede

‘Meedoen, samen uit de armoede!’ is het nieuwe programma van het Oranjefonds gericht op aanjagen van sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma begint in november 2017, de werving start in april.

lees meer >>
 
Meer dan een dak

Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers. Een uitgave van Netwerk DAK.
Auteurs: Maarten Davelaar, Helma Hurkens, Jan van Opstal
 
Op 10 maart werd het boek gepresenteerd op een goedbezochte bijeenkomst, Met reacties van René de Reuver, scriba van de PKN; 'Ik ben zeer onder de indruk en heb diep respect voor al het werk dat op zoveel locaties in ons land gebeurt. 'Hij gaf de volgende overweging mee: 'In onze seculiere, geprotocolliseerde samenleving komt het naar mijn overtuiging aan op ‘missionaire presentie’. Een presentie, nabij en trouw, die ruimte schept om op bij elkaar op verhaal te komen en samen te groeien in en aan ‘het verhaal dat gaat’,  ons gaande houdt en perspectief biedt. Graag doe ik daarom de suggestie aan de presentiegedachte het woord missionair toe te voegen. Dit alles in de hoop, op weg naar 2025, op al die prachtige plekken in ons land ‘meer dan een dak’ te zijn.
Willem Giezeman, oprichter van Stagehuis Schilderswijk, drukte de aanwezigen op het hart om 'mee te bewegen' met wat speelt in de buurt en niet te strak vooraf te plannen. Kijk ook goed naar andere burgerinitiatieven en zoek daar aansluiting bij was zijn boodschap.
 
'Onze grootste dank gaat uit naar al die vrijwilligers die zich op meer dan 100 werkplekken inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn of in de marge van de samenleving zijn beland of gedrongen. Dit boek, het boek dat Netwerk DAK vandaag presenteert, is een boek over hen, een boek van hen, en ook een boek voor hen. Een klein monument voor die 7500 vrijwilligers die gezamenlijk per jaar meer dan 2.000.000 vrijwillige uren inzetten. Vaak achter de schermen, in stilte. Maar dit boek zet hen als is het voor even, in de schijnwerper.' dat waren de woorden van Piet Kuiper, voorzitter van Netwerk DAK.


Klik hier om het boek te bestellen
Klik hier om het boek te downloaden
Lees hier de reactie van René de Reuver, scriba PKN
Lees hier de inleiding van Jan van Opstal
Lees hier de inleiding van Piet Kuijper

 

lees meer >>
 
Wat is missionair?

Wat is missionair?
De term missionair kan verschillend worden opgevat. November 2016 besteede het BERAAD GROTE STEDEN zijn najaarsconferentie aan de theologische vraag met een praktische toespitsing: ‘Wat is missionair?’
Een citaat: de Protestantse gemeente Den Bosch laat, in samenwerking met anderen zien hoe je de marge creatief kunt gebruiken: door zelf de marge te kiezen krijg je oog voor gemarginaliseerden in de samenleving. Door het blijven zoeken naar verbinding blijft de ander daarbij niet slechts de hulpbehoevende. Deze wederkerigheid … is een belangrijke kritiek op het dominante mensbeeld in onze samenleving. Het laat zien dat mensen altijd meer zijn dan alleen hulpverlener of weldoener, slachtoffer of dader, zondaar of begenadigde. Als de ontmoetingen van Jezus met mensen ons iets leren, dan is het dat. Genezing begint bij mensen in een nieuw licht zetten. De spreker voegde eraan toe om daarbij terughoudend te zijn met getuigen: telkens als de twaalf leerlingen van Jezus zich expliciet een mening gaan vormen, zitten ze ernaast

lees meer >>
 
handreiking palliatieve zorg voor dak en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL maakte een handreiking over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen.

lees meer >>
 
Doorgaan en doorpakken in Schiedam

Op 28 september 2016 hielden inloophuis de Wissel en ontmoetingshuis de Weerklank, een mini-symposium. Het thema was: ‘Doorgaan of doorpakken’, hoe ziet de toekomst van ons werk eruit? De conferentie heeft enerzijds opgeleverd dat het van veel waarde is wat we als inloophuizen doen en dat het van groot belang is om dat werk van harte, met enthousiasme en energie voort te zetten.
Anderzijds zijn er ook nieuwe mogelijkheden die we zeker niet moeten laten liggen.
Het gaat dus niet om ‘doorgaan of doorpakken’, maar om ‘doorgaan en doorpakken’.
 

lees meer >>
 
Nederlandse daklozen naar Paus Franciscus

Van 11 tot en met 13 november nodigde Paus Franciscus 6000 dak- en thuislozen uit in Rome. Vanuit Nederland reisde een bus met 39 dak- en thuislozen uit Amsterdam, Eindhoven en Limburg naar Rome voor een ontmoeting met deze bijzondere Paus. De begeleiding van deze reis was in handen van Drugspastoraat Amsterdam, Stichting Ervaring die Staat , het bisdom Roermond en netwerk DAK.

Bekijk hier het fotoverslag
Bekijk hier de uitzending van Kruispunt

lees meer >>
 
inspiratienota 2016

Ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling, bieden wij U met veel genoegen dit jaar onze vijfde Inspiratienota over armoede in Den Haag aan.

De nota bestaat uit signalen uit de praktijk van een 60- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben.


 

 
Registratiesysteem voor inloophuizen

De Regenbooggroep, die in Amsterdam 8 inloophuizen heeft, ontwikkelde een registratiesysteem. Dat is nu open source: andere inloophuizen mogen dit systeem, of modules er uit overnemen en zelf gebruiken. Enige aanpassing zal altijd nodig zijn, maar toch is dit een mooi aanbod voor wie zoekende is.
 

lees meer >>
 
Zingeving in het gesprek

Zingeving in de inloophuizen
Op vele manieren krijgt zingeving vorm in de inloophuizen. Soms terloops, soms in activiteiten. Dit artikel geeft inzicht in dit belangrijk stukje van de identiteit.
 

lees meer >>
 
Buurtkerken en buurtdominees

We koken voor heel veel mensen
Met deze zin opent het Reformatorisch Dagblad van 6 augustus het artikel over ‘buurtkerken en buurtdominees’. “Ik hoor in het rijtje buurtwinkel, buurtcentrum, buurtkroeg”, zegt Jurjen de Bruijne, werkzaam in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt in dit artikel, dat een goede indruk geeft van het werk.

lees meer >>
 
Training voor beroepskrachten


Fokje Wierdsma start een nieuwe leerroute. Collega’s die het werk kennen, leren met en van elkaar. Joke Visser start in oktober 2016 een nieuwe intervisiegroep voor straatpastores die de dynamiek van de straat kennen. Beide zijn van het Trainingscentrum Kor Schippers. Kijk hier voor meer informatie.
 

 
Aandacht voor zingeving

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
"Zingeving zit vaak in een klein gebaar, een woord ...", werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in Leeuwarden. Het gesprek wordt nadrukkelijker aangegaan, bijvoorbeed tijdens de wekelijkse viering in het aanloophuis in Leeuwarden of tijdens de inloop-met-koffie op zondagochtend van pastor Jan in Heerenveen.

 

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
Het fuikmodel in vrijwilligerswerk

Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen. wat kun je er aan doen?

lees meer >>
 
De jeugd maar geen toekomst?

Andere benadering om jongeren verder te helpen
Het onlangs verschenen boek ‘De jeugd maar geen toekomst?’ schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Overheidsbeleid om deze jongeren te helpen is niet effectief. Dit boek geeft een theoretisch perspectief op manieren om de jongeren wel vooruit te helpen, en voorzieningen beter aan te laten sluiten.
 

lees meer >>
 
Kerken en armoede


70 diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland worden gepresenteerd in de bundel 'Betrokkenheid troef'. Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede zichtbaar maken en allen die hieraan werken inspireren in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

 

lees meer >>
 
Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning door Nico de Boer, één van de inleiders van de landelijke netwerkdag van 2015.
 

lees meer >>
 
Kerkelijke noodfondsen


Kerk in actie biedt ondersteuning aan plaatselijke kerken die een noodfonds willen oprichten. In een artikel in Diakonia van augustus 2015 vindt u een stappenplan van 10 stappen. Kerk in Actie biedt gratis ondersteuning en advies bij het opzetten van zo’n fonds.
 

lees meer >>
 
Lustrumboekje Drugspastoraat Amsterdam

Het Drugspastoraat Amsterdam gaf een lustrumboekje uit. Het beschrijft het ontstaan, de activiteiten en de achtergronden van het Drugspastoraat.
 

lees meer >>
 
Biblebox in uw inloophuis

Een bible-box met het Nieuwe Testament in verschillende talen, is dat iets voor uw organisatie? Dat kan nu via de Bijbelvereniging uit Barneveld.
 

lees meer >>
 
Uit de praktijk

De facebook pagina van De Herberg in Westervoort wordt dagelijks bijgewerkt. Maar ook in het echte leven bruist het. Meedoen aan een actie van Jumbo Mennings resulteerde in 193 pakketten voor de minderbedeelden in het dorp. Daarnaast is via hun facebook  weggeefhoek een stroom van goederen op gang gekomen. Tenslotte staat op youtube een filmpje rondom de kernwaarden van De Herberg.
Ook het inloophuis Wording in Hilversum is te vinden op youtube: een gesprek waarin vrijwilligers mooi verwoorden waarom zij vrijwilliger zijn.
In het filmpje 'Straatpastor Geert', vertelt Geert Rozema over zijn inspiratie.
 

 
Kerk en evenement


De Voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden ging over de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk? Kijk hier voor de inleiding over de waarde van kerkelijke evenementen en van evenementen voor de kerk, door Ronelle Sonnenberg.

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
Meer dan een dak
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door